Rozwod Koscielny - rozwod koscielny

Przejdź do treści

Menu główne:

Rozwod Koscielny

Jak wygląda  proces potocznie nazywanego rozwodu kościelnego, a więc stwierdzanie nieważności małżeństwa?
Jest to złożony proces składający się z wielu elementów :
*Udzielenie ogólnej porady prawnej
*Ustalenie podstawy prawnej
*Zebranie, ocena i selekcja materiału dowodowego
*Sporządzenie skargi powodowej
*Reprezentacja strony przed Sądem Metropolitalnym
*Sporządzanie pism procesowych w trakcie trwania postępowania

1.Skargę o orzeczenie nieważności małżeństwa często wnosi jeden z małżonków. Nie jest to niezbędne, aby drugi z małżonków brał udział w przebiegu procesu.
2.Po otrzymaniu pisemnej skargi powodowa przez odpowiedni Sąd Kościelny oraz po poniesieniu kosztów dotyczących postępowania, sąd zaczyna procedurę o stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa.
3.Warte podkreślenia jest , iż dla rozwodu kościelnego nie ma znaczenia, czy strony przeprowadziły rozwód przed sądem cywilnym.
4.Materiał dowodowy zebrany w obu sprawach może być wzajemnie wykorzystywany w trakcie trwania postępowania.

Przesłanki do stwierdzenia nieważności małżeństwa
1. Niedojrzałość emocjonalna ( deficyt charakteru );
2. Impotencja;
3. Bezpłodność, jeśli małżonek który na nią cierpiał wiedział o tym przed zawarciem małżeństwa;
4. Istnienie/ zatajenie  wcześniejszego związku małżeńskiego;
5. Związek małżeński zawarty między ochrzczonym, a nie ochrzczonym ( Ordynariusz może wyrazić zgodę na takie małżeństwo )
6. Święcenie kapłańskie lub przyjęcie ślubu czystości w Zakonie Kościelnym
7. Zawarcie małżeństwa w wyniku porwania;
8. Pokrewieństwo i powinowactwo ( w tym adopcja );
9. Ograniczenie wiekowe: 16 lat - mężczyzna, 14 lat - kobieta
10. Powody natury psychicznej; (schizofrenie, zaburzenia osobowości typu borderline, charakteropatie, próby samobójcze, agresja zagrażająca innym itp )
11. Niewiedza nt. współżycia fizycznego;
12. Zawarcie małżeństwa przy użyciu podstępu lub w wyniku błędu;
13. Błąd co do sakramentu;
14. Zawarcie związku małżeńskiego pod warunkiem,który ma zostać spełniony w przyszłości
15. Brak skonsumowania związku (brak aktu seksualnego między małżonkami )
16. Naruszenie procedury kanonicznej ( brak upoważnienia posiadanego przez kapłana, naruszenie formy kanonicznej )

Przebieg procesu
Gdy proces wchodzi w etap dowodowy, zwany także instrukcyjnym, wtedy dochodzi do zbierania przez sąd materiałów dowodowych dotyczących prowadzonego dochodzenia.
Wtedy to strony lub strona, przekazują wszystkie dowody i dokumenty.
Dochodzi do przesłuchania świadków,
powołuje się biegłych sądowych  (z reguły są to psycholog, psychiatra, ginekolog lub seksuolog, w zależności od tego, co wymaga dana sprawa) do ocenienia i wystawienia ekspertyz przedstawionych dokumentów oraz wyrażenia profesjonalnego komentarza dotyczącego stron postępowania.
Przesłuchania stron  toczą się oddzielnie w różnym czasie w sądzie biskupim.
Podczas ich trwania  obecny jest najczęściej sędzia audytor, a także notariusz.
Świadkowie mogą być przesłuchani w miejscu zamieszkania .

Po zebraniu wszystkich potrzebnych danych i wiadomości następuje podjęcie przez sąd biskupi orzeczenia w danej sprawie. Całość toczy się w sądach dwóch instancji.
W odniesieniu do zebranych materiałów dowodowych w tym przesłuchania stron i świadków, sąd biskupi udziela odpowiedzi na pytanie, czy udowodniono istnienie przeszkody, o jakiej było mówione w zawiązaniu sporu, a więc na temat tego czy sakrament małżeństwa został  w danym przypadku ważnie zawarty, czy też jest nieważny i nigdy węzeł małżeński nie nastąpił.
Pismo z decyzją sądu biskupiego zostaje dane obojgu stronom pozwu.
Jeśli dana strona nie zgadza się z wydanym wyrokiem, to ma możliwość ustosunkowania się do tej decyzji do trybunału wyższej instancji .
Ponadto, w wypadku wyroku pozytywnego, czyli orzekającego to, że węzeł małżeński nigdy nie zaistniał, sprawa od razu zostaje przekazana do trybunału drugiej instancji.
Małżeństwo zostaje uznane za nieważne  jeżeli oba wyroki są identyczne.


Q&A czyli podstawowe pytania i odpowiedzi o przebieg procesu
Ile trwa proces?

Średni czas trwania toczącej się sprawy to około jednego roku w pierwszej instancji i do sześciu miesięcy w drugiej instancji, a zatem sprawa powinna trwać maksymalnie osiemnaście miesięcy.
Można uznać, iż w przypadku spraw mniej złożonych od chwili wniesienia oskarżenia powodowego do momentu wydania wyroku upłynie minimum jeden rok, natomiast jeśli idzie o  przypadki bardziej ciężkie, to  czasami okres ten podlega wydłużeniu

Jakie są koszty procesu ?

Cena jest uzależniona od zawiłości sprawy, nakładu pracy adwokata oraz personelu pomocniczego jak i kosztów stałych .


Czy po stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego mogę ponownie zawrzeć związek małżeński w świetle prawa kanonicznego ?

Tak, bez żadnych przeciwwskazań

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego